SERA GAZI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sera Gazı Danışmanlığı

Sera Gazı Danışmanlık Hizmeti, Sera Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ kapsamında verilen bir hizmettir. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile hangi işletmelerin bu konuda yükümlü olduğu açıkça belirtilmiştir.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Ek-1 Listesinde belirtilen faaliyet kategorileri aşağıda verilmiştir. Bu kategoriler içerinde faaliyet gösteren işletmeler, işletmelerinde kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konularında ki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Ek-1 Listesi
Faaliyetler
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç).
Petrol rafinasyonu.
Kok üretimi.
Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi.
Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme).
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi. (İşleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal işleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajı da ihtiva eder.)
Birincil alüminyum üretimi.
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi.
Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi.
Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi.
Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu.
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi.
Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi.
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi.
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi.
Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi.
Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi.
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi.
Nitrik asit üretimi.
Adipik asit üretimi.
Glioksal ve glioksilik asit üretimi.
Amonyak üretimi.
Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi.
Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi.
Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması konusunda yapılması gereken çalışmalar ise tebliğ ile belirlenmiştir. İşletmelerin yükümlülükleri ilk etapta tesis kategorisinin belirlenmesi ve izleme planının oluşturulması ile başlamaktadır. İzleme planı nispeten teorik veriler üzerine hazırlanan ve tesisten salınabilecek maksimum sera gazı miktarını belirlemek için hazırlanan bir plandır diyebiliriz. İzleme planı hazırlama aşamasında, tesisin mevcut kapasitesi, emisyon kaynakları ve emisyon noktaları değerlendirmeye alınır. Hazırlanan izleme planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘na sunularak onay alınır. Onay alınmayan izleme planının geçerli bir hükmü bulunmamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, izleme planını incelere ve uygun bulması durumunda onaylar. Bu inceleme sırasında izleme planında revizyon talep edebilir. İzleme planı hazırlanması aşamasında tesisin izleme sınırları net bir şekilde belirlenmelidir. Bu kapsamda hazırlanacak olan kaynak akış diyagramında tesis sınırları açık bir şekilde gösterilmelidir. Bu sınır, büyük ölçekli tesislerde, hangi ünitelerin bu plana dahil edildiğinin de bir göstergesidir.

Sunulan izleme planına onay verilmesi durumunda, emisyon raporu hazırlanması aşamasına geçilir. Emisyon raporu hazırlanırken, belirlenen yıl bazında gerçek faaliyet verileri kullanılmaktadır. Bu kısımda faaliyet verisi olarak bahsedilen kısım, yakıtların yanması konusunda hazırlanan bir emisyon raporu için yıl bazında kullanılan toplam yakıt miktarını ifade etmektedir.

Bir işletmede, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması konusunda faaliyetler gerçekleştirilmeden önce, işin nasıl yürütüleceği ve tesisin işleyişinin bu işe adaptasyonu ile ilgili olarak prosedürler hazırlanmalıdır. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması konusunda, faaliyet verilerinin takibinden, üretilen ürün miktarına varıncaya kadar bir dizi takip gerektiren işlemlerde bir çalışma ekibi belirlenmeli ve hazırlanan prosedürlerde belirlenen bu ekip üyelerine görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.

Sera gazı emisyonların takibi kapsamında, periyodik kontroller ve rutin takiplere gereksinim duyulduğundan, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin prosedürlerde gerekli bilgilerin tamamına yer verilmelidir.

Emisyon Raporu hazırlanmasından sonra, sözleşme imzalanan doğrulayıcı kuruluş tarafından hazırlanan emisyon raporu incelemeye alınır. Bu aşamada, emisyon raporunda kullanılan verilerin doğruluğu, ölçüm cihazlarının doğruluğu, hesaplamaların doğruluğunun kontrolleri yapılmaktadır. Emisyon raporunun incelenmesi aşamasında, doğrulayıcı kuruluş tarafından, doğrulamaya esas olmak üzere ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Emisyon raporunun doğrulanması aşamasından sonra izleme ve raporlama işlemi sonuçlanmış olur. Sera gazı emisyonlarının izleme ve raporlama işlemleri her yıl düzenli olarak yapılmalıdır. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, işletmeler; yönetmeliğe tabi oldukları yıldan itibaren her yıl sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması hakkında çalışmalarını yürütmek ve hazırladıkları emisyon raporlarını doğrulatmak zorundadır.

TUSAY Mühendislik, yetkin kadrosu ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması konusunda, İzleme Planı ve Emisyon Raporu hazırlanması, iyileştirme raporlarının hazırlanması hizmetleri vermektedir. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması konusunda daha fazla sorularınız olması durumunda bizi arayabilirsiniz. Diğer iletişim kanallarımız için tıklayınız.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek amacı ile çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.